Laurence Ball教授嘅著作《The Fed and Lehman Brothers》,探討金融海嘯時一個重要迷題 – 到底聯儲局係咪真係唔可以拯救雷曼兄弟呢?

Ball教授問呢條問題,因為聯儲局係拒絕援助雷曼之後嘅一日半後,就出手援助AIG;而之後仲借錢俾摩根士丹利同高盛,但就死都唔願意借錢俾雷曼,同埋要雷曼破產。

以Ben Bernanke為首嘅一眾聯儲局官員事後一直強調,唔救雷曼係因為佢已經資不抵債,同埋雷曼無足夠抵押品用黎借錢,所以只有破產一條路。Ball教授認為呢個講法唔可信,因此搜集左大量資料去估算雷曼當時嘅資產負債水平,同埋計下雷曼有幾多可用嘅抵押品,並係兩年前寫成200多頁嘅論文《The Fed and Lehman Brothers》,而呢本書就係俾大眾睇嘅版本。

Ball嘅結論係序言已經寫左出黎,所以我都唔怕講俾大家睇。Ball計完之後,見到雷曼當時好大幾會係資產多過負債,而雷曼亦有足夠嘅抵押品作為借貸之用,就算唔可以扭轉敗局,亦可以給予雷曼足夠時間有序清盤;咁點解當日雷曼要即時破產倒閉?元凶係時任美國財長Henry Paulson⋯⋯

睇呢本書,最重要嘅唔係呢批結論,而係Ball教授嘅推論過程。係Ball教授推算雷曼股本水平,同埋解釋點解雷曼嘅抵押品足夠時,佢實際上係重新講解一次金融海嘯嘅過程;而佢嘅解述焦點,就放係相當重要嘅Repo(回購證券)市場問題之上。到底Repo市場嘅崩潰,點樣令到雷曼陷入困境?同樣重要係聯儲局可以點樣干預repo市場,理論上救得返雷曼?

睇完呢本書你就會對Repo市場及Money Market(貨幣市場)嘅重要性,有更深入嘅了解。

The End


如果你覺得本網嘅文章有價值,建議大家係
Google News ;或 Patreon follow 我地
咁就可以最快咁睇到我地新刊登嘅文章。
Previous article美式足球對法官判刑嘅影響力
Next articleBig Data嘅經濟學應用 — 《Everbody Lies》