Tags Animal Spirits

Tag: Animal Spirits

美國經濟

英國經濟

加拿大經濟

經濟學研究

Yield Curve Inversion and Recession

孳息曲綫反轉又如何?

0
孳息曲綫反轉係一個衰退嘅預測指標

咩年期嘅孳息曲綫反轉先最能預測衰退?

0
就呢個課題,其實過去一年聯儲局與三藩市聯儲銀行嘅研究員先後刊出左四篇研究網誌討論,而佢地嘅意見都唔係太一致。
[Photo credit: Lending Memo]

經濟學論文在時代下轉變

0
今次同大家介紹的一篇研究,題目正是經濟學研究論文這東西。研究員Ali Sina Önder 及 Hakan Yilmazkuday的研究《Peer-reviewed output of North American economics PhDs》,就為1980年至20104年間於頂級經濟學報上刊登的論文作簡單整理,從而找出多年來經濟學研究的轉變。