Home Tags 破產

Tag: 破產

美國經濟

英國經濟

加拿大經濟

經濟學研究

咩係宏觀審慎政策 – Macroprudential Policy?

0
宏觀審慎政策(Macroprudential Policy )是用來調整金融風險的政策工具,因為傳統經濟調控理論的理論,只着重貨幣及財政政策對實體經濟的影響,但不着重相關政策對金融穩定的影響。
Essays in Positive Economics

「經濟學唔作道德批判」⬅ 我有啲嘢要補充一下

0
不時會見到有人以「經濟學都唔作道德批判嘅」來述經濟學者無情感的形象,但其實呢個睇法唔太全面。 我相信大部份經濟學學生(特別是有經歷過高考的人)都會知道由Milton Friedman早年的Positive Economics概念,大意是指經濟學作為一門實證科學,在推論時應客觀事實而本,集中處理「What is」的問題,而若「應唔應該」這類「What ought to be」的問題,因為後者為Normative Economics的範疇。 問題是不少人會認為Positive Economics就完全代表著經濟學,這有點不太全面......

唔同年代嘅貨幣區

0
貨幣區嘅估算方法,係計算每個地方貨幣同幾個主要貨幣(美元、英鎊、歐元/德國馬克及日圓)嘅共同走向關係有幾高