Tags Euro 2016

Tag: Euro 2016

美國經濟

英國經濟

加拿大經濟

經濟學研究

甚麼是Prospect Theory?

0
Prospect Theory? 咩黎架? 食唔食得架?

如果你鄰居中左六合彩嘅話……

0
六合彩金多寶金額又再次高到令人瘋狂,即是又到了身邊的各位朋友同事不停要在「夾錢買六合彩」的時間。有關六合彩(即係彩票啦),經濟學有甚麼研究呢?

甚麼是自然失業率—NAIRU?

1
NAIRU(Non Accelerating Inflation rate of Unemployment)理論某程度上建基於Phillips Curve 理論。